Stijlen

Stijlen bepalen de verschijningsvorm van primitieven op het beeldscherm en op de afdruk. Een stijl bevat de definitie van de grafische eigenschappen waarmee primitieve elementen worden afgebeeld, zoals lijndikte, kleur en lettertype. Stijlen worden opgeslagen in de bibliotheek, onder een code, net als componenten. Primitieve elementen bevatten altijd een verwijzing naar een stijl.

In Adomi-versies ouder dan versie 6 verwezen primitieve elementen altijd met hun grafische index naar een definitie in de arceringstabel. Vanwege van de compatibiliteit met bestaande projecten kan dit nog steeds.

Stijltypen

Er zijn aparte stijltypen voor 2D en voor 3D, deze worden verderop één voor één besproken: kleurstijl, lijnstijl, vlakstijl, tekststijl, visualisatiestijl, correctiestijl, schaalstijl en materiaalstijl.

Zichtbaarheid stijlen in 2D en 3D

Visualisatiestijlen zijn alleen zichtbaar in 3D-weergave en niet in 2D. De overige stijltypen zijn alleen zichtbaar in 2D weergave en niet in 3D, met uitzondering van de materiaalstijl, die gebruikt kan worden om objecten te maken die zowel een 2D- als een 3D-weergave bevatten.

Stijlcode

Iedere stijl heeft een unieke code, die de relatie vormt tussen de definitie en de plaatsingen van de stijl. De stijlcode is vergelijkbaar met de componentcode. Binnen een bibliotheek bevinden ze zich op hetzelfde domein. Zo kan een bibliotheek niet een stijl en een component bevatten waarvan de stijlcode en de componentcode dezelfde waarde hebben. De stijlcode bestaat uit maximaal acht karakters. Dit kunnen letters, cijfers en een aantal andere tekens zijn. Advies: gebruik in codes uitsluitend de volgende karakters: '1'..'9', 'A'..'Z', 'a'..'z', '-', '_'. Dit voorkomt mogelijke toekomstige problemen bij conversie naar andere bestandsformaten.

Bij het opslaan van een code blijft het verschil tussen hoofd- en kleine letters bewaard, maar voor het bepalen of een code uniek is en bij het aanroepen van een code wordt hiertussen geen onderscheid gemaakt.

Omschrijving

Bij een stijl kan een omschrijving worden opgegeven, van maximaal 255 tekens. Deze wordt getoond binnen dialogen.

Kleurstijl

De kleurstijl is speciaal bedoeld voor het vastleggen van een kleur. Vanuit andere stijltypen kan hier naar worden verwezen.

Eigenschappen

De definitie bestaat uit een expliciete kleurwaarde (RGB).

Opmerkingen

Lijnstijl

De lijnstijl definieert de grafische eigenschappen voor de weergave van een lijn in 2D (o.a. lijntype, lijndikte, kleur). Een lijnstijl kan zelf de definitie van de grafische eigenschappen bevatten, maar kan ook een lijnschaalstijl zijn.

Eigenschappen

De volgende eigenschappen kunnen voor de lijnstijl worden ingesteld:

Lijnschaalstijl

Een lijnschaalstijl is een schaalstijl en deze bestaat uit schaalafhankelijke verwijzingen naar andere lijnstijlen. Deze lijnstijlen mogen dan niet zelf ook een lijnschaalstijl zijn, maar moeten een definitie van de grafische eigneschappen bevatten.

Opmerkingen

Vlakstijl

De vlakstijl definieert de grafische eigenschappen voor de weergave van een vlak in 2D (o.a. omhullende, vulkleur en soort arcering). Een vlakstijl kan zelf de definitie van de grafische eigenschappen bevatten, maar kan ook een vlakschaalstijl zijn.

Eigenschappen

De volgende eigenschappen kunnen voor de vlakstijl worden ingesteld:

Toepassingen

Niet relatieve, dus absolute arcering is geschikt voor abstracte patronen. Doordat deze arcering niet per plaatsing verschuift loopt het patroon altijd netjes door bij aaneensluitende vlakken. Dit soort arcering kan in papiermaat worden gedefinieerd.

Een arceerpatroon dat reële objecten voorstelt, bijvoorbeeld bakstenen of tegels, zal doorgaans wel relatief worden gemaakt, zodat het startpunt van het patroon samenvalt met het gearceerde vlak. Of men daarbij ook de schakelaar "spiegelen" aanzet is afhankelijk van de aard van de objecten; als de vorm symmetrisch is maakt het niet uit, als de vorm niet symmetrisch is, is het afhankelijk van de aard van het object; kan men deze in de praktijk gespiegeld (of ondersteboven) aanbrengen, of niet.

Vlakschaalstijl

Een vlakschaalstijl is een schaalstijl en deze bestaat uit schaalafhankelijke verwijzingen naar andere vlakstijlen. Deze vlakstijlen mogen dan niet zelf ook een vlakschaalstijl zijn, maar moeten een definitie van de grafische eigenschappen bevatten.

Tekststijl

De tekststijl definieert de grafische eigenschappen voor de weergave van een tekst in 2D (o.a. lettertype, grootte, uitlijning). Een tekststijl kan zelf de definitie van de grafische eigenschappen bevatten, maar kan ook een tekstschaalstijl zijn.

Eigenschappen

De volgende eigenschappen kunnen voor de tekststijl worden ingesteld:

Tekstschaalstijl

Een tekstschaalstijl is een schaalstijl en deze bestaat uit schaalafhankelijke verwijzingen naar andere tekststijlen. Deze tekststijlen mogen dan niet zelf ook een tekstschaalstijl zijn, maar moeten een definitie van de grafische eigenschappen bevatten.

Visualisatiestijl

De visualisatiestijl definieert de grafische eigenschappen voor de weergave van een vlak in een 3D-visualisatie (o.a. kleur, textuur, transparantie en spiegeling).

Eigenschappen

De volgende eigenschappen kunnen voor de visualisatiestijl worden ingesteld:

Opmerkingen

Correctiestijl

Dit stijltype is bedoeld om globaal in één keer de kleur en/of lijndikte van een groep elementen te corrigeren zonder de stijlen van de individuele elementen aan te hoeven passen. De correctiestijl bevat de definitie van het soort aanpassing van kleur en/of lijndikte.

Het is daarbij mogelijk om alle kleuren te vervangen door een vaste kleur, in grijswaarde om te zetten, of de helderheid en verzadiging aan te passen. Ook kunnen alle lijndikten op een vaste waarde worden gezet, of met een bepaalde factor dunner of dikker worden gemaakt. De correctie geldt zowel voor het scherm als voor afdrukken.

Een correctiestijl kan vervolgens worden ingesteld voor de tekening, referentietekening of referentieview. Wanneer op meerdere plaatsen correctiestijlen zijn ingesteld geldt de bovenste in de hiërarchie, bijvoorbeeld: een correctiestijl bij de tekening gaat voor op die bij een referentietekening.

Opmerkingen

Schaalstijl

Een schaalstijl is een stijl die uitsluitend een tabel met verwijzingen naar andere gelijksoortige stijlen bevat. Er zijn drie soorten schaalstijlen: voor de lijnstijl, vlakstijl en tekststijl.

De verwijstabel kan voor iedere standaard plotschaal een aparte stijlcode bevatten. Welke van die stijlcodes uiteindelijk voor het afdrukken wordt gebruikt, is afhankelijk van de ingestelde plotschaal. Voor het kiezen van de schermweergave van een schaalstijl wordt de doelschaal gebruikt. Een verwijzing in de tabel kan ook leeg worden gelaten, om bij die schaal niets af te beelden.

De stijlen waarnaar verwezen wordt moeten van gelijksoortig stijltype zijn, maar deze mogen dan niet zelf ook een schaalstijl zijn. Ze moeten zelf een definitie van de grafische eigenschappen bevatten.

Bewerkingsweergave

Naast de standaardschalen 1:1, 1:2, 1:5 tot en met 1:2000, kan er nog een aparte stijlcode worden vastgelegd voor de bewerkingsweergave. De bewerkingsweergave wordt nooit afgedrukt, maar kan worden gebruikt om de tekening­bewerking vereenvoudigen en versnellen, bijvoorbeeld door contourlijnen bij vlakken te tonen die niet mogen worden geplot, of door standaard lijnpatronen te gebruiken, in plaats van de iets tragere vrij te definiëren lijnpatronen.

De schaalstijl kan met betrekking tot de bewerkingsweergave op drie manieren worden toegepast:

Materiaalstijl

Met een materiaalstijl worden binnen één stijl alle weergavestijlen voor de verschillende presentaties van een materiaal gebundeld. Het gaat hierbij om aparte lijn- en vlakstijlen voor 2D-aanzicht en 2D-snede en een visualisatiestijl voor de 3D-shading. In 3D bepalen materiaalstijlen hoe materialen worden weergegeven in aanzicht of wanneer ze worden doorgesneden.

Presentatie Stijltype Toelichting
Aanzicht Vlak(schaal)stijl Boven- of zijaanzicht van een materiaal
Aanzicht Lijn(schaal)stijl Omranding voor het aanzicht
Snede Vlak(schaal)stijl Snede van een materiaal
Snede Lijn(schaal)stijl Omranding van de snede
Visualisatie Visualisatiestijl Weergave van een materiaal in shading

De materiaalstijl kan worden geplaatst met zowel lijn- als vlakvormige primitieven. Adomi kiest automatisch de juiste stijl voor de situatie waarin een element wordt weergegeven.

Voor de omranding wordt altijd de lijn(schaal)stijl van het materiaal gebruikt voor de omranding van vlakken. Een eventuele omranding van de vlakstijl wordt niet gebruikt.

De visualisatiestijl is optioneel. Wanneer deze leeg is, is het materiaal grijs in 3D ingekleurde weergave.

In 2D bepaalt het kenmerk diepte van de plaatsing van een materiaal welke weergave wordt gebruikt. Dit wordt hieronder beschreven.

3D-weergave

In 3D bepaalt de stand van de 3D-weergave hoe de elementen worden weergegeven. Verder worden in 3D bij materiaalstijlen op de zijvlakken van de kijkdoos de snede weergegeven.

3D-weergave Randen binnen de kijkdoos Vlakvullingen binnen de kijkdoos Snede van randen op zijvlak kijkdoos Snede van vlakvullingen op zijvlak kijkdoos
Wireline Donkerder of lichtere tint van gemiddelde kleur Visualisatiestijl Geen Donkerder of lichtere tint van gemiddelde kleur visualisatiestijl Geen
Hiddenline Lijnstijl aanzicht Vlakstijl aanzicht zonder lijnarceringen Lijnstijl snede Vlakstijl snede
Kleurboek Donkerdere of lichtere tint van gemiddelde kleur visualisatiestijl
Gemiddelde kleur visualisatiestijl (zonder texturen) Donkerder of lichtere tint van gemiddelde kleur visualisatiestijl Donkerdere of lichtere tint van gemiddelde kleur visualisatiestijl (zonder texturen)
Shading Geen Visualisatiestijl Geen Visualisatiestijl
Shading met lijnen Donkerdere of lichtere tint van gemiddelde kleur visualisatiestijl (0.18mm) Visualisatiestijl Donkerdere of lichtere tint van gemiddelde kleur visualisatiestijl (0.18 mm) Visualisatiestijl

Wanneer de randen gebaseerd zijn op een donkerder of lichtere tint van de gemiddelde kleur van de visualisatiestijl dan kan deze ook vervangen worden door een vaste kleur en lijndikte middels een lijnstijl met de componentcode ARKWRSH (zie Speciale componenten en stijlen).

Materiaal en dieptekenmerk in 2D

Het dieptekenmerk van de plaatsing van een materiaal bepaalt welke weergave wordt gebruikt. Voor diepten F0 t/m F9 en B is dat de aanzichtweergave, voor S de snedeweergave. Wanneer de diepte op H staat, dan wordt dezelfde kleur en lijndikte gebruikt als voor de aanzichtweergave, maar een speciaal lijntype en geen vlakvulling. Standaard wordt lijntype ‘gestreept’ gebruikt, maar men kan een ander lijntype definiëren voor afgedekte lijnen, door een lijnstijl aan te maken met code ARKCWIRE.

Bij elementen met afwijkend bovenvlak wordt alleen het bovenvlak met de snedestijl afgebeeld; voor de zijvlakken wordt altijd de aanzichtstijl gebruikt. Ook elementen in geklapte componenten verschijnen altijd in aanzichtweergave.

De speciale diepte 3D wordt ingesteld bij plaatsingen van materiaalstijlen in componenten en zorgt ervoor dat de weergave wordt aangepast aan de diepte waarmee de component is geplaatst.

Afgedekte lijnen weergeven in 2D

Per materiaalstijl kan de optie “Afgedekte lijnen weergeven” worden aangezet. Als een materiaalstijl dit kenmerk heeft, dan wordt bij iedere plaatsing, naast de aanzichtweergave, ook het afgedekte deel weergegeven. Dit afgedekte deel krijgt dan dezelfde weergave als in de hangende weergave. Wanneer nu een ander element dit element geheel of gedeeltelijk afdekt, dan zal het afgedekte deel ook zichtbaar zijn.

Omranding en vlakvulling optioneel

Ook kan per geplaatst element van een materiaalstijl aangegeven worden dat de omranding moet worden weggelaten, of juist de vulling. De rand van de randloze figuur wordt op het scherm gestippeld afgebeeld, in de kleur van de referentiepunten. Deze instelling heeft zowel in 2D als in 3D weergave effect. Vlakken zonder rand krijgen in 3D weergave ook geen rand. Vlakken met instelling 'geen vulling' zijn in 3D ook open.

Zichtbaarheid materiaal in 2D en/of 3D

Per geplaatst element van een materiaalstijl kan worden aangeven of deze alleen in 2D of alleen in 3D zichtbaar is. Voor een snelle weergave is het van essentieel belang dat dit met name binnen componenten juist wordt ingesteld.

Materiaalweergave en oplosgedrag lijnvormige componenten

Bij ontmoetingen van lijnvormige componenten (type 3+) wordt alleen een hoekoplossing gemaakt wanneer beide componenten in snede- of in hangend- of beide in één van de aanzichtenweergave staan.